Svet KS Trstenik

Sestava Sveta KS Trstenik

Predsednica:

Lidija Uranič

Podpredsednica:

Barbara Roblek

Člani:

Boštjan Perčič
Peter Perčič
Matic Toporiš
Jože Valjavec


 

NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI

Na 21. seji, dne 26. 10. 2016 je bil sprejet nov Statut Mestne občine Kranj.
Naloge, organizacija in delovanje krajevnih skupnosti MOK so določeni s
Statutom MOK.
Skladno z 61. členom tega statuta krajevna skupnost opravlja naloge, ki se
pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

1. upravlja premoženje krajevne skupnosti ali premoženje,
   ki ji je podeljeno v upravljanje v skladu s predpisi;
 
2. na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih
   zadevah, pomembnih za krajevno skupnost;

3. organizira kulturne, športne in druge prireditve;

4. sodeluje pri skrbi za vzdrževanje in urejanje krajevnih cest
   in poti, rekreacijskih in drugih javnih površin;

5. izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge
   programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z
   organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov;

6. izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje
   z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov;

7. predlaga letni plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev
   in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture
   in se izvedejo preko pristojnih organov MOK mestne uprave;

8. sodeluje v postopkih, ki vplivajo na prostor, na njegovo
   rabo in urejenost;

9. opravlja druge naloge skladno s splošnimi akti MOK.