INVESTICIJE

VIzdelaviInvesticije v teku...

PripniZaključene investicije...


POROČILO O IZVEDENIH DELIH KS TRSTENIK V LETU 2016

V letu 2016 je Krajevna skupnost Trstenik izvedla večji del od načrtovanega finančnega načrta za leto 2016. Tako je v letu 2016 uspela izvesti naslednje investicije:

Objekti skupne rabe (Dom KS in Zadružni dom)

 • Po ugotovljenem izlivu vode, lomu cevi so se obnovile stene in tla v večnamenski dvorani v pritličju Doma KS; dotrajane kuhinjske omarice kuhinjske niše v dvorani so se zamenjale z novimi, istočasno se je kupila nova steklokeramična plošča in zaradi dotrajanosti se je montiral nov grelnik za vodo.
 • Za celoten Dom KS sta se izdelala požarni in evakuacijski načrt; prostori so se opremili z gasilniki.
 • Za Dom KS se je izdelal elaborat za vpis objekta v Kataster stavb, posledično je stavba pridobila novo hišno številko Trstenik 8A.
 • Uredil se je nov sedež KS, ki se je po pridobitvi nove hišne številke preselil z naslova Trstenik 8 na novo hišno številko Trstenik 8A; na severozahodnem delu Doma KS se je namestila tabla z nazivom KS.
 • Na južnem delu objekta Dom KS se je dotrajano stavbno pohištvo (okna) zamenjalo z novim.
 • V letu 2016 se je izvedel nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje ter mobilnega telefona.
 • Na objektih skupne rabe, Domu KS in Zadružnem domu so se čez leto izvajala manjša vzdrževalna dela. Izveden je bil servis obstoječih gasilnikov, klimatskih naprav in defibrilatorja.

Pokopališče in poslovilni objekt:

 • Na pokopališču so se tekom leta izvajala redna vzdrževalna dela: redno vzdrževanje pokopališke površine, zamenjala se je dotrajana vodovodna pipa.
 • Vzdrževalna dela so se izvajala tudi na poslovilnem objektu: izvedba slikopleskarskih, elektro instalacijskih del, montiral se je nov grelnik za vodo.
 • Pred poslovilnim objektom se je posadilo novo drevo.
 • Izdelati se je dal PZI načrt za potrebe novega križa na pokopališču, ker se je tekom leta izkazalo, da je obstoječi v slabem stanju, zato ga bo posledično v nadaljevanju potrebno obnoviti oziroma postaviti novega. PZI načrt se je izdelal skladno z usmeritvami, kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Kranja.

 Druge investicije:

 • Zaradi finančnega načrta KS Trstenik, ki je za leto 2016 v proračunskih postavkah še imel predvidena sredstva za investicije in tekoče vzdrževanje na (krajevnih) cestah, je KS Trstenik skupaj z Mestno občino Kranj prispevala sredstva za dokončanje pred leti začete obnove poškodovanega dela ceste skozi vas Povlje (ovinek pr'Španet). Krajani Povelj so z obnovo pridobili dobro urejen, sicer nevaren odsek ceste skozi Povlje.
 • Obnovile so se strehe petih lesenih kozolcev, ki stojijo na začetku vasi ali ob avtobusnih postajah ter na nekaterih istočasno zamenjale dotrajane lesene oglasne deske.

 Ostala dela:

  • Redna košnja zelenih površin ob poslovilnem objektu, na pokopališču in ob Domu KS.
  • Upravljanje in vzdrževanje tematske poti Pot pod Storžičem in igrišča z igrali na Pangršici, ki so bila v preteklih letih postavljena v okviru projekta »Srčna igrala«.
  • Redno vzdrževanje avtobusnih postaj: na dveh postajališčih se je montiral nov koš za odpadke. Poleg čiščenja površine okoli objektov se je redno praznilo koše za odpadke.
  • Za potrebe rednega vzdrževanja objektov v lasti ali upravljanju KS Trstenik se je z upokojeno osebo sklenila podjemna pogodba za izvajanje hišniških in drugih del, z namenom nemotenega delovanja objektov.

Za boljšo obveščenost krajanov je bila v začetku leta 2016 s pomočjo prostovoljca postavljena spletna stran KS in urejen e-poštni naslov. Za prepoznavnost in obveščenost z novostjo so bili v začetku leta 2016 po gospodinjstvih razdeljeni letaki s kontaktnimi podatki sestava Sveta KS Trstenik in spletno stranjo.

Po nakupu defibrilatorja v letu 2015 je KS Trstenik v začetku leta 2016 v sodelovanju s sodelavci RK, KORK Trstenik in PGD Trstenik izvedla predstavitev delovanja defibrilatorja. V aprilu 2016 je krajevna skupnost skupaj s člani PGD Trstenik in Kranjskimi taborniki sodelovala v čistilni akciji »Kranj ni več usran«.

V organizaciji KS Trstenik sta se v letu 2016 izvedli dve prireditvi: obdarovanje otrok ob Božičku in prireditev ob krajevnem prazniku. Z nakupom vstopnic je KS Trstenik sodelovala pri izvedbi dobrodelnega koncerta RS, KORK Trstenik.

V letu 2016 je bilo 6 pogrebov fizičnih oseb, tolikokrat se je oddal v najem tudi poslovilni objekt.

Prav tako se je po sanaciji od meseca aprila 2016 naprej ponovno začela oddajati v kratkotrajni najem večnamenska dvorana v pritličju Doma KS.

Prihodki v letu 2016: KS Trstenik je v letu 2016 prejela 25.087,22 EUR prihodkov.

Odhodki v letu 2016: KS Trstenik je v letu 2016 imela za 59.273,34 EUR odhodkov.

Prenos sredstev iz leta 2016 v leto 2017 znaša 94.733,21 EUR. Ta sredstva bodo v naslednjih proračunskih letih temelj za načrtovanje in izvedbo investicij v KS Trstenik.

Dodatno pojasnilo:

Z letom 2016 je vse tekoče vzdrževanje in investicije s področja cest in ostale infrastrukture (gradnja in vzdrževanje cest, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave, izvedba košnje ob javnih cestah in zimske službe) za celotno področje MOK prevzela MOK, ki je delo razdelila med koncesionarje in javno službo, Komunalo Kranj d.o.o., zato krajevne skupnosti niso več pristojne za urejanje teh področij, ampak le za spremljanje stanja in sporočanje sprememb pristojnim službam.


VZDRŽEVANJE JAVNIH CEST NA OBMOČJU KS TRSTENIK V LETU 2016

V sodelovanju s podjetjem Komunala Kranj d.o.o., ki je zadolženo za tekoče vzdrževanje javnih cest na območju celotne MOK, tako tudi na območju KS Trstenik, so se preko celega leta oziroma sezonsko, glede na trenutne potrebe, izvajala na pobudo KS Trstenik, ali po presoji odgovorne osebe podjetja na področju vzdrževanja javnih cest oz. odgovorne osebe za javne ceste na MOK,
naslednja dela:

-  posipanje in pluženje cest s pomočjo zunanjih izvajalcev v zimskem času,
-  nasipanje in urejanje bankin preko celega leta,
-  čiščenje meteornih jarkov, prepustov,
-  košnja  trave na obcestnem  pasu, obrezovanje vejevja, grmičevja, ki sega v pas javne ceste ter
-  ostala manjša tekoča vzdrževalna dela, kot so nastavitve preglednostnih ogledal, prometnih znakov ipd.

Poleg rednih vzdrževalnih del so se na nekaterih cestah v naši KS izvedla dodatna popravila, kamor sodijo:

-  popravilo meteornega prepusta na križišču na Pangršici in izdelava nove asfaltne prevleke na tem delu,
-  popravilo posedenega cestišča in izdelava asfaltne prevleke na tem odseku na Trsteniku – nasproti poslovilnega objekta,
-  ureditev dostopa do igrišča na Trsteniku (nova talna rešetka za meteorno vodo in ureditev meteornega jaška, izdelava asfaltne prevleke),
-  izvedba manjših asfaltnih prevlek,
-  postavitev dodatnih prometnih znakov, izvedba dodatnih talnih označb za označitev neprednostne ceste (Trstenik, smer Orle).

Tudi v naslednjem letu, ki prihaja, si želimo s podjetjem Komunalo Kranj d.o.o. enakega oziroma še boljšega sodelovanja, da bo na cestah v KS Trstenik vsem udeležencem v prometu skozi vse leto omogočena varna vožnja.

Na tem mestu opozarjamo hkrati vse lastnike, ki s svojim zemljiščem mejijo na javno cesto, da zaradi zagotavljanja preglednosti redno obrezujejo žive meje, drevesa in grmovnice ter predvsem na ovinkih vzdržujejo njihovo rast na primerni višini.